52 tỷ đồng thực hiện đề án đưa giáo dục thiên tai vào trường học

(VACNE)-Tổng nguồn lực tài chính để triển khai đề án "Đưa kiến thức, kỹ năng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2011 – 2020" dự kiến là 52,316 tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương là 35 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 17,316 tỷ đồng – theo thông tin tại buổi góp ý đề án do Bộ Giáo dục&Đào tạo và Tổ chức UNICEF tổ chức chiều 18/1 tại Hà Nội. Đề án tập trung vào các nội dung nhằm đưa kiến thức về phòng, tránh, và giảm nhẹ thiên...
Trang 1 / 11
Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.