Giới thiệu tổng quan

“Dạy và học vì một tương lai bền vững” là chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên sử dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện do UNESCO xây dựng. Chương trình gồm 100 giờ học (trong 27 mô-đun). Chương trình nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho giáo viên, chuyên gia xây dựng chương trình giảng dạy, nhà hoạch định chính sách giáo dục, và chuyên gia thiết kế tài liệu giáo dục.

UNESCO và cộng đồng quốc tế nói chung đều tin tưởng rằng, thông qua giáo dục, chúng ta cần đẩy mạnh các giá trị, hành vi và lối sống cần thiết cho một tương lai bền vững. Chương trình “Dạy và học vì một tương lai bền vững” bắt nguồn từ một tầm nhìn mới về giáo dục. Tầm nhìn này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về thế giới mà các em đang sống, giải quyết sự phức tạp và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các vấn đề đang đe dọa tương lai như nghèo đói, tiêu dùng lãng phí, sự suy thoái môi trường, dân số, sức khỏe, xung đột và quyền con người.

Chương trình “Dạy và học vì một tương lai bền vững” giúp giáo viên xây dựng các hoạt động học tập, trong đó trao quyền cho học sinh để các em phát triển và đánh giá những tầm nhìn khác nhau về tương lai bền vững, để các em làm việc cùng nhau một cách sáng tạo nhằm hiện thực hóa mong muốn về một thế giới tốt đẹp hơn. Đồng thời chương trình cũng giúp giáo viên nâng cao khả năng sử dụng máy tính và xây dựng kĩ năng trong việc sử dụng các học liệu và phương pháp dạy học dựa vào công cụ truyền thông đa phương tiện. 

 

Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.