60 triệu tác nhân thay đổi

               Hiện nay có hơn 60 triệu giáo viên trên toàn thế giới. Mỗi người là một tác nhân đem tới những thay đổi trong giá trị và lối sống cần thiết với chúng ta. Chính vì thế, các chương trình đổi mới trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên là rất quan trọng cho giáo dục vì một tương lai bền vững. Hình thức đa phương tiện của chương trình “Dạy và học vì tương lai bền vững” – có nghĩa là chương trình có thể được tiếp cận và sử dụng bằng rất nhiều cách bởi giáo viên, các nhà sư phạm, chuyên gia phát triển chương trình giảng dạy, các nhà hoạch định chính sách giáo dục và chuyên gia thiết kế tài liệu giáo dục.

Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.