Tài liệu hỗ trợ học tập môn Biến đổi Khí hậu

Cuốn sách "Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường" được viết nhằm mục tiêu cung cấp tài liệu giảng dạy thống nhất về nội dung và phương pháp quan trắc, phân tích môi trường cho chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ và Quản lý môi trường ở các trường đại học, cao đẳng phù hợp với chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Công nghệ Môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng…