UNESCO, Giáo dục vì một tương lai bền vững

“Dạy và học vì một tương lai bền vững” là một trong những chương trình do chương trình Giáo dục vì một tương lai bền vững của UNESCO khởi xướng. UNESCO phát triển tài liệu khi đảm đương vai trò quản lí Chương trình quốc tế về Giáo dục, Nâng cao nhận thức và Đào tạo vì sự bền vững của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Phát triển bền vững và Hội nghị thượng đỉnh Thế giới năm 2002 về Phát triển bền vững.

Mục tiêu

“Giáo dục nhằm mang đến sự khai sáng về tri thức cũng như sự giải phóng về tinh thần trong cuộc tìm kiếm sự tồn tại tốt đẹp hơn cho mọi sự sống trên Trái đất.. Sự dịch chuyển đến bền vững thực tế là cuộc cách mạng xã hội mà người ta hi vọng sẽ diễn ra thông qua hoà bình và sự hiểu biết. Đây chính là thách thức cho các thế hệ tiếp sau.”

Mục tiêu của chương trình “Dạy và học vì một tương lai bền vững” là:

  • Nâng cao nhận thức về vai trò và mục đích của giáo dục vì một tương lai bền vững.
  • Làm rõ khái niệm phát triển bền vững và các chủ đề liên quan và phương pháp tích hợp các chủ đề đó vào các môn học trong chương trình giảng dạy.
  • Bồi dưỡng kĩ năng tích hợp các vấn đề bền vững vào các môn học ở trường và các hoạt động trong lớp học.
  • Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy và học có tính tương tác và lấy người học làm trung tâm. Đó là nền tảng cho kiến thức, tư duy phản biện, các giá trị công dân – là mục tiêu hàm chứa trong việc định hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững.
  • Nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), tiềm năng của phương pháp tiếp cận đa phương tiện đối với giáo dục và tiềm năng của internet như một nguồn tài liệu giáo dục phong phú.
  • Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng máy tính và giáo dục dựa trên phương tiện truyền thông đa phương tiện.

Chủ đề và các mô đun

Chương trình “Dạy và học vì một tương lai bền vững” bao gồm 27 mô-đun chuyên môn được xây dựng, được chia thành 4 chủ đề.

Cơ sở lí luận

Phần này giới thiệu lần lượt về tình trạng thực tế toàn cầu, những yêu cầu cấp bách về PTBV và những vấn đề giáo dục đã tạo thành cơ sở lí luận cho Giáo dục vì một tương lai bền vững.

·         Khám phá thực tế toàn cầu

·         Tìm hiểu về phát triển bền vững

·         Cách tiếp cận về tương lai trong chương trình giảng dạy

·         Định hướng giáo dục vì một tương lai bền vững

·         Đón nhận thách thức

Tích hợp Phát triển bền vững trong Chương trình giảng dạy

Phần này tổng quan về các phương pháp tích hợp Giáo dục vì một tương lai bền vững vào mọi lĩnh vực của chương trình giảng dạy, đặc biệt là vào các chủ đề xuyên suốt chương trình giảng dạy như giáo dục công dân, sức khỏe và tiêu dùng.

·         Tương lai bền vững trong chương trình giảng dạy

·         Giáo dục công dân

·         Giáo dục sức khỏe

·         Giáo dục tiêu dùng

Các vấn đề phát triển bền vững

Phần này minh họa về cách thức định hướng lại các chủ đề khác nhau trong chương trình giảng dạy để tích hợp thêm chú trọng về tương lai bền vững.

·         Văn hoá vì một tương lai bền vững

·         Tri thức bản địa và sự bền vững

·         Phụ nữ và phát triển bền vững

·         Dân số và phát triển

·         Tìm hiểu về nạn đói toàn cầu

·         Nông nghiệp bền vững

·         Du lịch bền vững

·         Cộng đồng bền vững

·         Toàn cầu hoá

·         Biến đổi khí hậu

Các phương pháp Dạy và Học

Phần này cung cấp các thông tin thực tế về cách sử dụng các phương pháp dạy và học nhằm giúp học sinh có được vốn kiến thức, kĩ năng và giá trị phong phú – đây là mục tiêu giáo dục vì sự PTBV.

·         Phương pháp học tập qua trải nghiệm

·         Phương pháp kể chuyện

·         Giáo dục giá trị

·         Học theo hướng tra cứu

·         Đánh giá hợp lí

·         Giải quyết vấn đề tương lai

·         Học bên ngoài lớp học

·         Giải quyết vấn đề Cộng đồng

 

Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.